Новини и съобщения

19 ФЕВРУАРИ – ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 84. ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАЩОТО ТИ СИ ВРЕМЕТО

 

„Времето е в нас и ние сме във времето!“.

И всеки кръговрат начало ново е.

Начало с твоите очи …

И ние СМЕ, понеже ТЕБ ТЕ има.

Без тленност, без окови, без страхливост.

Защото си приятел, пример, святост.

И в чистотата ти роди се свят огромен –

Свободен, мирен, волен.

Защото твойта саможертва осъзната

Бесило бе за теб,

За нас е свята.

Защото делото ти, пример за мнозина

Ще пали, вдъхновява, докато България я има.

И ти си в нас, обречен да си време, във свойта святост безметежна.

Ти си Апостолът – водачът!

На свободата ти си примерът и знакът!

 

Маргарита Богунска

СЪОБЩЕНИЕ УН – ПОКАНА

ПОКАНА

            Управителният съвет на Училищното настоятелство при 84 ОУ „Васил Левски”- с. Герман, район Панчарево, Столична община свиква извънредно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 28.12.2020г. от 10:00 ч. на адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман” № 81 Б при следния

Дневен ред:

 1. Приемане на нови членове на Училищното настоятелство.
 2. Приемане на заявление за напускане на стари членове от настоятелството.
 3. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на Училищно настоятелство при 84 ОУ „Васил Левски”- с. Герман и определяне на дневния му ред.
 4. Обсъждане предложнието, за отдаване на терен под наем на фирма: КГВ Транс
 5. Разни.

            Поканват се всички членове на Училищното настоятелство да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

                                                                  С уважение:

                                                                     Председател на УС:                                                                                                            Десимира Кирилов Петрова

 

Психологическа подкрепа!

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ РД 12 – 173/04.01.2021 г.

 

              На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Раздел III на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Заповед № РД 01-677/25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 01-718 от 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповеди № № РД 09-3610/31.12.2020 г. и РД 09-3626/31.12.2020 г. на Министъра на МОН

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5 до 7 клас вкл. от 84. ОУ „Васил Левски“ от дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

                   1.1. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава тридесет минути.

                  1.2. Провеждането на часовете да се осъществява по утвърденото седмично разписание за първи срок на учебна 2020/2021 г.

                1.3. Отчитането на взетите учебни часове на педагогическите специалисти ще се осъществява чрез електронния дневник.

 1. Обучението на учениците от разстояние ще се осъществява чрез:

            2.1. Електронен дневник – Shkolo.bg – Виртуална класна стая и Viber групи.

            2.2. Учителите по предмети от среден курс провеждат часовете си в училище, считано от 06.01.2021 г.

            2.3. С всички родители учителите осъществяват непрестанни контакти и осигуряват родителска подкрепа за гарантиране на родителски контрол на провеждането на обучение от разстояние.

 1. Децата/учениците от подготвителен клас и начален етап в 84. ОУ „Васил Левски“ от дневна форма на обучение за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г., провеждат обучението си присъствено в училище.
 2. За горепосочения период СЕ допуска провеждането на извънкласни дейности в 84. ОУ „Васил Левски“ за учениците от начален етап.

      С настоящата заповед да се запознаят всички ученици, родители и педагогически специалисти.

      Контрол по изпълнение  на заповедта ще упражнявам лично.

СНЕЖАНА ЗАШЕВА – ДИРЕКТОР

 

ВАЖНО!!! ПИСМО ОТ СРЗИ!

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст

при обявяване на извънредно положение

или извънредна епидемична обстановка:

 
УНИФОРМИ 2020/2021 учебна година:

НОВИНА  ОТ  “ПУКЛЬОВЦИТЕ”:

НОВИ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ:

Проект “Подкрепа за успех” – програми и график:

СЪОБЩЕНИЕ  Училищно настоятелство:

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ!

Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”:

 1. Заповед за откриване на процедура.
 2. Обявление.
 3. Заповед за сформиране на комисия.

График за провеждане на ИД 2019/2020 г.

Екскурзии

“Европейско кенгуру”

Бюджет 2020 година

 1. Първо тримесечие:
 2. Второ тримесечие:
 3. Трето тримесечие:
 4. Четвърто тримесечие: