Новини и съобщения

Психологическа подкрепа!

 

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД!

ЗАПОВЕД 

№ РД 12 – 163/27.11.2020 г.

               На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на МОН и във връзка с регистрирани тежки и остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на децата/учениците от 84. ОУ „Васил Левски“ от дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
  2. Обучението на учениците от разстояние ще се осъществява чрез електронни средства:

            2.1. Електронен дневник – Shkolo.bg – Виртуална класна стая

            2.2. Viber групи.

            2.3. С всички родители учителите осъществяват непрестанни контакти и осигуряват родителска подкрепа за гарантиране на родителски контрол на провеждането на обучение от разстояние.

  1. За горепосочения период НЕ СЕ допуска провеждането на извънкласни дейности в 84. ОУ „Васил Левски“.

      С настоящата заповед да се запознаят всички ученици, родители и педагогически специалисти.

      Контрол по изпълнение  на заповедта ще упражнявам лично.

 

                                                                                                 СНЕЖАНА ЗАШЕВА

                                                                                                   ДИРЕКТОР

 

ВАЖНО!!! ПИСМО ОТ СРЗИ!

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст

при обявяване на извънредно положение

или извънредна епидемична обстановка:

 
 
 
 
УНИФОРМИ 2020/2021 учебна година:

 

НОВИНА  ОТ  “ПУКЛЬОВЦИТЕ”:

НОВИ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ:

Проект “Подкрепа за успех” – програми и график:

СЪОБЩЕНИЕ  Училищно настоятелство:

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ!

Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”:

  1. Заповед за откриване на процедура.
  2. Обявление.
  3. Заповед за сформиране на комисия.

График за провеждане на ИД 2019/2020 г.

Екскурзии

“Европейско кенгуру”

Бюджет 2020 година

  1. Първо тримесечие:
  2. Второ тримесечие:
  3. Трето тримесечие:
  4. Четвърто тримесечие: