Информация

1.Правилник за дейността на 84 ОУ „Васил Левски“

2.Учебни планове:

ПК

1а клас

1б клас

2а клас

2б клас

3а клас

3б клас

4а клас

5 клас

6 клас

7 клас

3.Годишен план на училището

4.Правилник за вътрешния трудов ред

5.План БДП

6.Други планове и правилници

Етичен кодекс на училищната общност

7. Практически насоки, които учители и ученици трябва да предприемат в критични ситуации

8. „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“

Информация по предоставянето на услугите

Образци на заявления по предоставянето на услугите:

9. График на извънкласните дейности

10. Документи:

Декларации

Заявление за записване

Заявление за издаване на Удостоверение за преместване

Заявление за изготвяне на академична справка

Заявление за издаване на дубликат

Заявление от родител за отсъствия на ученик до 3 дни

Заявление от родител за отсъствия на ученик до 7 дни с разрешение на директора