Информация

Правилник за пропускателния режим в 84. ОУ “Васил Левски”

1.Правилник за дейността на 84 ОУ „Васил Левски“  и Правилник за обучение в 84. ОУ в условията на COVID-19

2.Учебни планове:

ПК

1а клас

1б клас

2а клас

2б клас

3а клас

3б клас

4а клас

4б клас

5 клас

6 клас

7 клас

3.Годишен план на училището

4.Правилник за вътрешния трудов ред

5.План БДП

6. ПЛАН – ПРОГРАМА  БДП   

7. Други планове и правилници

Етичен кодекс на училищната общност

8. Практически насоки, които учители и ученици трябва да предприемат в критични ситуации

9. „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“

Информация по предоставянето на услугите

Образци на заявления по предоставянето на услугите:

10. График на извънкласните дейности

11. Документи:

Декларации

Заявление за записване

Заявление за издаване на Удостоверение за преместване

Заявление за изготвяне на академична справка

Заявление за издаване на дубликат

Заявление от родител за отсъствия на ученик до 3 дни

Заявление от родител за отсъствия на ученик до 7 дни с разрешение на директора

12. Работа  по  проекти:

  • “Подкрепа за приобщаващо образование”
  • “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”
  • Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието,да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.Специфичните цели са:
    • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
    • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
    • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
  • “Образование за утрешния ден”

Снимки