Еразъм +

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието,да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са:

Erasmus+: “E-MotiOn”

Know and Can

The first management meeting of E-MOTION Project took place last month in 84. ОУ “Васил Левски”“. We discussed the project development and future activities and steps. The project promotes inclusion, equal participation for all and diversity in school education. The main aim is to support students with fewer opportunities experiencing emotional and behavioural problems. Stay tuned for more updates! 

Първа управленска среща на E-MOTION Project се състоя миналия месец в 84. ОУ “Васил Левски” обсъдихме разработването на проекта и бъдещите дейности и стъпки. Проектът насърчава приобщаването, равното участие за всички и многообразието в училищното образование. Основната цел е да подкрепяме учениците с по-малко възможности, изпитващи емоционални и поведенчески проблеми. Следете за още новини!