Обществен съвет и училищно настоятелство

Основни документи, свързани с организацията и дейността на Обществения съвет към 84 ОУ "Васил Левски":

Училищно настоятелство при 84 ОУ "Васил Левски":

Сдружение „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 84-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. ГЕРМАН"“ е регистрирано през 1999 година съгласно ЗЮЛНЦ с цел подпомагане дейността на Училището. Обединява родители, учители и общественици, милеещи за училището. Членството е доброволно, след подадена молба.